ศูนย์ฯ รับสมัครเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตร การผลิตชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช(ไส้เดือนฝอย)

                               >>>> อ่านต่อ

                     

 

27-28 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ฯเป็นวิทยากรถ่าย ทอดความรู้ ในการสัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช รุ่น1

                               >>>> อ่านต่อ

 

20-23 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ฯจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร แบบแปลงใหญ(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการ จัดการศัตรูข้าว 

                               >>>> อ่านต่อ

16-19 มกราคม 2561 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร“หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ Plant Doctor

                               >>>> อ่านต่อ

11-12 มกราคม 2561 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร“พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน

                               >>>> อ่านต่อ

26-27 ธันวาคม 2560 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท

                               >>>> อ่านต่อ

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : Mrach 21, 2018
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com