15 ส.ค.2560 : ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ "มาตรฐานชีวภัณฑ์" (KM)

                               >>>> อ่านต่อ

10 ส.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ออกติดตามและให้คำแนะนำ การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ภายใต้โครงการ 9101 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ


4 ส.ค. 2560 :
ศูนย์ฯ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ


27 ก.ค. 2560 :
ศูนย์ฯ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

                               >>>> อ่านต่อ

25 ก.ค. 2560 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการยกระดับการผลิตสารชีวภัณฑ์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

                               >>>> อ่านต่อ

21 ก.ค. 2560 : ศูนย์ฯ ร่วมงานโครงการส่งเสริม พัฒนาเกษตร และปศุสัตว์แบบอินทรีย์ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น
                         

                               >>>> อ่านต่อ

 

 

=================

     

 

 

 ===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : September 7, 2017
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com