24 พฤษภาคม 2561 : ศูนย์ฯประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ปี 2560

                               >>>> อ่านต่อ

11-12 มกราคม 2561 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร“พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน

                               >>>> อ่านต่อ

26-27 ธันวาคม 2560 : ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

                               >>>> อ่านต่อ

19-21 ธันวาคม 2560 : ศูนย์ฯเข้าสัมมนาการใช้ ชีวภัณฑ์และแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์

                               >>>> อ่านต่อ

21 ธันวาคม 2560 : ศูนย์ฯ ออกฝึกอาชีพเกษตรกร ปี61 อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

                               >>>> อ่านต่อ

20 ธันวาคม 2560 : ศูนย์ฯส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร หัวข้อ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรู พืชอินทรีย์

                               >>>> อ่านต่อ


                       

 

 

=================

     

 

 

 



===============================================================================

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4320-3512
E - mail : pmc04@doae.go.th , pmc04kk@hotmail.com

Last update : May25, 2018
ติดต่อ webmaster : pmc04kk@gmail.com