ศูนย์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฯ
======================================================================

20 ธันวาคม 2560 : นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางบรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรหัวข้อ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์ การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 55 ราย