ปากของแมลงมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของแมลง เป็นตัวบ่งบอกชนิดของแมลงได้อีกด้วย โดยทั่วๆไป จะแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือปากแบบกัดกิน และปากแบบดูดกิน
แมลงที่มีวิวัฒนาการต่ำ จะมีปากแบบกัดกิน แมลงที่มีวิวัฒนาการสูง จะมีปากแบบดูดกิน
ส่วนประกอบของปากแมลงประกอบด้วย
ริมฝีปากบน (labrum) - เป็นแผ่นแข็ง เรียบ 1 ชิ้น
กราม ( mandible) - มี 1 คู่ ลักษณะแข็ง เหมาะแก่การกัดหรือบดอาหาร
ฟัน (maxilla) - มี 1 คู่ ด้านข้างมีระยางค์ยื่นออกมาเรียกว่า maxillary palp
ริมฝีปากล่าง (labium) - มี 1 ชิ้น ลักษณะแตกต่างกันไป ด้านข้างมีระยางค์ยื่นออกมาเรียกว่า labial palp

 

 

 

 

 

ปากของแมลงแบ่งตามลักษณะการกินอาหาร ได้แก่

ปากแบบกัดกิน (chewing type) ได้แก่
ปากของตั๊กแตน แมลงสาบ ด้วง หนอนผีเสื้อ
ปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking type)
ได้แก่ ปากของยุง มวน เพลี้ยอ่อน หมัด
ปากแบบเขี่ยดูด (rasping-sucking type)
ได้แก่ ปากของเพลี้ยไฟ
ปากแบบกัด-เลีย (chewing-lapping type) ได้แก่ ปากของผึ้ง แมลงภู่
ปากแบบกัด-ซับดูด (cutting - sponging type) ได้แก่ ปากของเหลือบ
ปากแบบซับดูด (sponging type)
ได้แก่ ปากของแมลงวัน
 
 
ปากแบบดูดกิน (siphoning type)
ได้แก่ ปากของผีเสื้อ
อ้างอิง
อินทวัฒน์ บุรีคำ . 2530. บทปฏิบัติการ กีฏวิทยาทางการเกษตร. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 209 หน้า
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา. 2533. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 168 หน้า