===========================================================


ควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metarhizium anisopliae

===========================================================

เชื้อราเมตตาไรเซียม เป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด ซึ่งขึ้นกับชนิดและสายพันธุ์ของเชื้อราเมตตาไรเซียมด้วย ลักษณะโดยทั่วไปของเชื้อราเมตตาไรเซียม คือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีสีเขียวหม่น สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน เป็นเชื้อราที่ไม่ทำอันตรายต่อไส้เดือนฝอย สัตว์ต่างๆ และมนุษย์

ประโยชน์

เชื้อราเมตตาไรเซียม Metarhizium anisopliae
สามารถเข้าทำลายด้วงหนวดยาว ได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะไข่
จนถึงตัวเต็มวัย และสามารถทำลายหนอนได้มากกว่า 90% จัดว่าเป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ศัตรูพืชชนิดหนึ่ง

==========================================================

ลักษณะการเข้าทำลาย

เมื่อเชื้อราเมตตาไรเซียมสัมผัสกับด้วงหนวดยาว เชื้อราจะเข้าทางผิวหนังและเข้าทำลายระบบภายใน
ของด้วงหนวดยาว ทำให้กินอาหารไม่ได้ และจะแห้งตายภายใน 14 วัน

 

===========================================================

วิธีการใช้

การผลิตขยายเชื้อราเมตตาไรเซียมสามารถผลิตขยายโดยใช้เมล็ดข้าวโพดหรือใช้เมล็ดข้าวสุก
การนำไปใช้ในสภาพไร่ มี 2 วิธี คือ
1. วิธีการราด โดยนำข้าวที่มีสปอร์ของเชื้อราเมตตาไรเซียมขึ้นปกคลุม จำนวน 2.5 กก. ผสม
น้ำสะอาด จำนวน 100 ลิตร ผสมสารจับใบลงไปเล็กน้อย ใช้ไม้คนจนสปอร์หลุดจากเมล็ดข้าวสุก
กรองด้วยผ้าขาวบาง เพื่อเอาเมล็ดข้าวออก นำไปราดตามร่องปลูกอ้อย แล้วกลบดินทันที
2. วิธีการโรยเชื้อ นำข้าวที่มีสปอร์ของเชื้อราโรยลงในร่องปลูกอ้อย โดยโรยให้ต่ำๆ เนื่องจากสปอร์
ของเชื้อราอาจฟุ้งกระจายได้ แล้วให้กลบทันที ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม อัตรา 40 กก./ไร่

คำแนะนำ

1. สภาพแวดล้อมที่เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีต้องมีความชื้นพอสมควร
2. หลีกเลี่ยงอย่าให้เชื้อราสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากจะทำให้มีอายุสั้นลง ดังนั้นหลังจาก
ใส่เชื้อราลงในดินแล้วจะต้องกลบดินทันที

การเก็บรักษาหัวเชื้อ - ควรเก็บในที่ร่ม อากาศเย็น หรือเก็บที่อุณหภูมิ 7 - 10 องศาเซลเซียส

==========================================================

==========================================================

เอกสารอ้างอิง

วิวัฒน์ เสือสะอาด พิมพรรณ สมมาตย์ ศิติภา นักขัตระ วิมลมาศ โอสถเสน และอาภรณ์ ปั้นทองคำ,2548.การเพิ่มปริมาณเชื้อรา Metarhizium anisopliae และการนำไปใช้ควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera : Cerambycediae) ในสภาพไร่ การประชุมวิชาการประจำปี 2548 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 28-30 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี. หน้า 1-13.