ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

======================================================================

26-27 ธันวาคม 2560 ::ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดฝึกบรม ณ โรงแรมประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีนายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย