ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์และแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์
======================================================================
19-21 ธันวาคม 2560 :: นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าสัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์และแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร มีนายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิด เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและดินปุ๋ย รวม 100 คน