ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561
======================================================================

21 ธันวาคม 2560 :: นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 หลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 ราย และได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 30 ก.ก. เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ต่อไป