ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561
======================================================================

19 ธันวาคม 2560 :: นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 หลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย และได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 25 ก.ก. เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ต่อไป