ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ
======================================================================

16 ธันวาคม 2560 :: นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางบรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรหัวข้อการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ(แมลงหางหนีบ) ในการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย ปี 2560 ณ โรงงานน้ำตาลอ่างเวียน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป้าหมายเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าฝึกอบรม จำนวน 100 ราย