ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561
   
24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ปี 2560... Click
   
   
   
   
   
11-12 มกราคม 2561 ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร“พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน... Click
26-27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่... Click
19-21 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯเข้าสัมมนาการใช้ ชีวภัณฑ์และแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ... Click์
21 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ออกฝึกอาชีพเกษตรกร ปี61 อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร... Click
20 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร หัวข้อ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรู พืชอินทรีย์... Click
19 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯออกฝึกอาชีพเกษตรกร ปี61 อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น... Click
16 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ โรงงานน้ำตาลอ่างเวียน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา... Click
14 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 อ.สังคม จ.หนองคาย... Click
13 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย... Click
6-10 ธันวาคม 2560

ศูนย์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)... Click

29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด... Click
27 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์... Click
27 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์ฯ ออกติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น... Click

24 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ร่วมงาน “วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น”... Click
20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร... Click
19-20 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัต ิการสู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2561... Click
15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ออกติดตามการเก็บข้อมูลแปลงส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น... Click
10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและออกติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว ณ บ้านป่าชาด ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น... Click
9-10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2561... Click
9 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์ฯ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2561...Click

9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ออกติดตามผลการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ในแปลงปลูกข้าว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น...Click
9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯออกติดตามผลการใช้ ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช ในแปลงปลูกฝรั่ง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น...Click
6 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ จ.ขอนแก่น...Click
3-4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯ ร่วมประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 1/2561...Click
30 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฯ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2560...Click
30 ตุลาคม 2560 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการลงพื้นที่ ของ รมต.เกษตร ...Click
29 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day...Click
27 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ฯ... Click
   
   
                        ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560