ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ "มาตรฐานชีวภัณฑ์" (KM)
======================================================================

15 สิงหาคม 2560 :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ มาตรฐานชีวภัณฑ์ โดยนางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และสร้างความเชื่อมั่น ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ