หน่วยเคลื่อนที่เร็วป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ผู้รับผิดชอบ จังหวัด
นายนพวิชญ์ คำขะ เลย หนองบัวลำภู
นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร สกลนคร  นครพนม มุกดาหาร
นายทองสุข หัวไผ่ อุดรธานี  หนองคาย บึงกาฬ
นางสาวหัทยา พรมโต ขอนแก่น มหาสารคาม
นางบรรจง  ศิริชุมพันธ์ กาฬสินธุ์
นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ ร้อยเอ็ด
นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี ขอนแก่น 

 

update .. August 1,2017