ทีมวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
     
   
ชื่อ - สกุล นายนพวิชญ์  คำขะ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
  (เชื้อราไตรโคเดอร์มา /บิวเวอเรีย/เมตตาไรเซียม)
E-mail pmc04@doae.go.th
   
     
   
ชื่อ - สกุล นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
องค์ความรู้ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
  การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
E-mail pmc04@doae.go.th
   
     
   
ชื่อ - สกุล นางสาวหัทยา พรมโต
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  การผลิตขยายและการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช
E-mail pmc04@doae.go.th
   
     
   
ชื่อ - สกุล นายทองสุข  หัวไผ่
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายแตนเบียนโคทีเซียควบคุมหนอนกออ้อย
  การผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
   
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น (สาขาจังหวัดอุดรธานี)
  ถ.มิตรภาพ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
   
     
   
ชื่อ - สกุล นางบรรจง ศิริชุมพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายและการใช้แมลงตัวห้ำในการควบคุมศัตรูพืช
  (มวนตัวห้ำ แมลงหางหนีบ แมลงช้างปีกใส)
E-mail artemis.b@gmail.com
   
     
   
ชื่อ - สกุล นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
  (เชื้อราไตรโคเดอร์มา /บิวเวอเรีย/เมตตาไรเซียม)
E-mail piyawann_p@hotmail.com
   
     
   
ชื่อ - สกุล นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
องค์ความรู้ การผลิตขยายและการใช้แมลงแมลงหางหนีบในการควบคุมศัตรูพืช
E-mail nesthippayawan@gmail.com
   
   
     
   
ชื่อ - สกุล นายภาคภูมิ ภูศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
องค์ความรู้ การผลิตขยายและการใช้แตนเบียนไตรโคแกรมมาควบคุมศัตรูพืช
E-mail pharkpoomsrl40@gmail.com