บุคลากร

       
   

นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   
   

นายนพวิชญ์   คำขะ
นวส.ชำนาญการ

 

นางสาวหัทยา  พรมโต
นวส.ชำนาญการ

 

นายฉัตรชัย  สิทธิหาโคตร
นวส.ชำนาญการ

         
   

นายทองสุข  หัวไผ่
นวส.ชำนาญการ

 

นางบรรจง  ศิริชุมพันธ์
นวส.ชำนาญการ

 

นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์
นวส.ชำนาญการ

   

นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี
นวส.ปฏิบัติการ

 

นางศิริพร  สร้อยสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายสมลักษณ์  ศุภเสถียร
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

   

นายภาคภูมิ ภูศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

นางสาวภาวิตร์ ขันผง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุพรรณา ลุนสำโรง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี