แผนที่ตั้ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
... Click

เลขที่ 193 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000


แผนที่ตั้ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น สาขาจังหวัดอุดรธานี ... Click

เลขที่ 110 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370