วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์

1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืช
2 เฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช
3 ผลิตขยายปัจจัยในการควบคุมศัตรูพืช
4 สนับสนุนการให้บริการ การจัดการศัตรูพืช