ภารกิจ
1. ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่่
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3. ดำเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช
4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาดและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด