ชื่อวิทยาศาสตร์ Sycanus collaris Fabricius
ชื่อสามัญ Assassin Bug
อันดับ (Order) Hemiptera
วงศ์ (Family) Reduviidae
ประโยชน์  
ควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบฝ้าย หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบละหุ่ง
   

ลักษณะการเจริญเติบโต   มวเพชฌฆาต มีการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ

   

 

ระยะไข่

ไข่เป็นกลุ่ม สีเหลือง ยาวรี มีมูกสีขาวๆ หุ้มยึดไข่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 - 230 ฟอง อายุ 10 - 15 วัน ก็จะฟักเป็นตัวอ่อน

   

 

ระยะตัวอ่อน

รูปร่างคล้ายมด ลำตัวสีส้มแดง ระยะแรกมักอยู่ รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อโตขึ้นจะเริ่มแยกจากกลุ่ม ระยะก่อนจะเข้าสู่ตัวเต็มวัย จะมีขอบของส่วนท้อง ด้านข้าง ยื่นขยายออกมาเหนือปีก มีการเคลื่อนไหวว่องไวมาก
ระยะตัวอ่อน มีอายุเฉลี่ย 48 วัน

   

 

ระยะตัวเต็มวัย

เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยใหม่ๆ จะมีสีแดงปนดำ เคลื่อนไหวช้า ต่อมาสีของลำตัวจะเข้มขึ้น คอยาว ลำตัวยาวประมาณ 2 - 2.5 เซนติเมตร    
ตัวเต็มวัย มีอายุประมาณ 30 วัน

   
วงจรชีวิต

 

การใช้มวนตัวห้ำในการควบคุมศัตรูพืช
1.ควรสำรวจปริมาณหนอนในแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ หากพบหนอนไม่มากนัก (1-2 ตัวต่อจุดสำรวจ) ให้ปล่อยมวน อัตรา 100 ตัว/ไร่ ถ้าเป็นไม้ผล ปล่อยมวน 100 ตัว/ต้น
2.หากสำรวจพบว่าหนอนในแปลงมีจำนวนมาก ปล่อยมวน ในอัตรา 2,000 ตัว/ไร่ ถ้าเป็น ไม้ผล ปล่อยมวน 2,000 ตัว/ต้น
3.ควรปล่อยมวนเป็นจุดๆ ให้กระจายทั่วแปลง หลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงที่มีแสงแดดแรง
4.ควรปล่อยมวน อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 ฤดูปลูก
5.หลังจากการปล่อย 5 - 7 วัน ควรสำรวจศัตรูพืชในแปลง รวมทั้งความเสียหายของพืชผล ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือไม่ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการป้องกันกำจัดได้ต่อไป