ชื่อวิทยาศาสตร์ Eocanthecona furcellata    Wolff
ชื่อสามัญ stink bug
อันดับ (Order) Hemiptera
วงศ์ (Family) Pentatomidae
ประโยชน์  
ควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบฝ้าย หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบละหุ่ง
   
ลักษณะการเจริญเติบโต มวนพิฆาต มีการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ  
     

 

ระยะไข่

 

เป็นกลุ่ม เรียงเป็นแพ ทรงกลม สีเทา เมื่อใกล้ฟักจะเป็นสีเหลืองส้ม อายุไข่ 5-8 วัน จะฟักเป็นตัวอ่อน

     

 

ระยะตัวอ่อน

 

ตัวอ่อนมี 5 วัย เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ ลำตัวมีสีแดงสลับดำ ระยะแรกชอบอยู่เป็นกลุ่ม มีอายุประมาณ 18-22 วัน จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย

     

 

ระยะตัวเต็มวัย

 

สีน้ำตาล-เทา และมีลายประสีเหลือง ตัวยาวประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร เมื่อมองจากด้านบน ส่วนหลัง เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดสีน้ำตาลอ่อน 3 จุด บ่าทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นหนามแหลม ยื่นออกมา ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย
ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 20-30 วัน

     
การใช้มวนตัวห้ำในการควบคุมศัตรูพืช
1.ควรสำรวจปริมาณหนอนในแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ หากพบหนอนไม่มากนัก (1-2 ตัวต่อจุดสำรวจ) ให้ปล่อยมวน อัตรา 100 ตัว/ไร่ ถ้าเป็นไม้ผล ปล่อยมวน 100 ตัว/ต้น
2.หากสำรวจพบว่าหนอนในแปลงมีจำนวนมาก ปล่อยมวน ในอัตรา 2,000 ตัว/ไร่ ถ้าเป็น ไม้ผล ปล่อยมวน 2,000 ตัว/ต้น
3.ควรปล่อยมวนเป็นจุดๆ ให้กระจายทั่วแปลง หลีกเลี่ยงการปล่อยในช่วงที่มีแสงแดดแรง
4.ควรปล่อยมวน อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 ฤดูปลูก
5.หลังจากการปล่อย 5 - 7 วัน ควรสำรวจศัตรูพืชในแปลง รวมทั้งความเสียหายของพืชผล ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือไม่ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการป้องกันกำจัดได้ต่อไป