ไฟล์ PPT
  01 IPM ไฟล์ PPT
  05 survey การสำรวจ ไฟล์ PPT
  09-เชื้อราไตรโคเดอร์มา(นพวิชญ์) เป็นไฟล์ pdf ชื่อไฟล์ 09-Trichoderma-1
  10-เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว(นพวิชญ์) เป็นไฟล์ pdf ชื่อไฟล์ 10-Trichoderma-2
 
ชุดนิทรรศการ ชีววิธี-ศัตรูธรรมชาติ ไฟล์ PDF
   
  01-2558-Trichoderma เชื้อราไตรโคเดอร์มา
  02-2558-Beauveria เชื้อราบิวเวอเรีย
  03-2558-Metarhizium เชื้อราเมตตาไรเซียม
  04-2558-BT เชื้อบีที
  05-2558-Anagyrus แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  06-2558-Trichogramma แตนเบียนไตรโคแกรมมา
  07-2558-Cotesia แตนเบียนโคทีเซีย
  08-2558-Nematode ไส้เดือนฝอย
  09-2558-Llacewing แมลงช้างปีกใส
  10-2558-Stinkbug มวนตัวห้ำ
  11-2558-Earwigs แมลงหางหนีบ
  12-2558-Ladybird ด้วงเต่า
  13-2558-Citronella ตะไคร้หอม
  14-2558-Derris หางไหล
  15-2558-Neem สะเดา
  16-Bio-control ชีววิธี